22,5 километра магистрални и довеждащи водопроводи, 81 километра канализационни мрежи

22,5 километра магистрални и довеждащи водопроводи, 81 километра канализационни мрежи ...

След лятото на 2020 г. започва голямото копаене за нова ВиК мрежа и канализация в много зони на Варна и областта.

22,5 километра магистрални и довеждащи водопроводи, 81 километра канализационни мрежи и нова канално-помпена станция ще бъдат изградени и реконструирани в рамките на проект, който "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД защити успешно. Това съобщиха днес от ръководството на водното дружество в града, предаде репортер на Varna24.bg.

Според управителя на дружеството, Валентин Вълканов, едва след като минат всички обществени поръчки за избор на подизпълнители, ще започне същинската работа по прокопаването в зоните, предвидени по проекта. По най-общи негови прогнози това ще се случи след лятото на 2020 г. 

Преди броени дни дружеството сключи административния договор Д-34-81/ 24.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 "Изграждане на ВиК инфраструктура“, на стойност 138,4 млн. лв., от които 96,8 млн. лв. - безвъзмездна финансова помощ.

В резултат на реализацията на заложените в проекта дейности над 330 000 жители на Варна ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. В приоритетната си част това са живеещите във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна.

Проектът "Изграждане на ВиК инфраструктура“ предвижда инвестиции за агломерация Варна на следните участъци: "Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. “Княз Борис“ I.“; "Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“; "Доизграждане на канализационна мрежа в СО “Изгрев“, "Кочмар“, "Сълзица“, "Пчелина“ и "Сотира“, бул. “Христо Смирненски“; "Реконструкция на канализационни клонове по бул.“Вл. Варненчик“; "Реконструкция на магистрален водопровод Варна- Златни Пясъци III етап.“; "Доизграждане на канализационна мрежа в СО: "Бриз“, "Свети Никола“, “Ален мак“, "Ваялар“, "Траката“, "Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап.“; "Инженеринг на обект: "Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка "Дъскотна““;  "Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка "Падина-Житница“; "Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка "Игнатиево“; " "Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС "Чуката“ в посока с. Припек“

Днес експертите на дружеството подчертаха, че освен подобряване на услугите по водоснабдяване и канализация, инвестиционните мерки ще доведат до решаване и на екологичните проблеми с качеството на водите за къпане в зоната на "Офицерския плаж" и Варненското езеро.

С изпълнението си проектът ще постигне основната си цел - изпълнение на нормативно установените задължения на Република България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирания район, обслужван от "Водоснабдяване и канализация- Варна" ООД, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), както и с тези на Директива 98/83/ЕО по отношение осигуряване на непрекъсваемост на водоснабдяването.

Инвестиционните намерения в проекта са насочени и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО).

Срокът за изпълнение на проекта е 47 месеца.

Източник: varna24.bg