Здравейте! От фирмата, в която работя, ми предлагат да прекратя

Здравейте! От фирмата, в която работя, ми предлагат да прекратя ...

Този въпрос си задават хиляди българи: Колко заплати мога да получа, ако напусна работа срещу уговорено обезщетение?.Здравейте! От фирмата, в която работя, ми предлагат да прекратя трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение на основание чл. 331 от Кодекса на труда. Колко заплати мога да поискам от работодателя в този случай? Този въпрос е задала, цитирана от "Труд", гражданката от София М. Ангелова.

Ето какво отговаря юристът  и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси Д-р Тодор Капитанов:

Отговор: Съгласно чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено от предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.

В ал. 2 на чл. 331 от КТ е предвидено, че ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Т.е. уговарянето размерът на обезщетението зависи от волята и на двете страни. Ако обезщетението на бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.

Разпоредбата на чл. 228 от КТ регламентира, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по раздел III на глава Х от КТ е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащмесеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда (т.е. и за обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ, ако не е уговорено друго) се включват:

1. основната работна заплата за отработеното време;

2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;

3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;

5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;

6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;

7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда. За работодателя причините за прекратяване на ТД на основание чл.331 от КТ биха могли да бъдат много: избягва да посочи причините за прекратяването; не съществува риск от съдебен спор, защото работника писмено се съгласява за прекратяването; не носи риск на работодателя, дори при взаимоотношения с работещи на безсрочен трудов договор ползващ, закрилата на чл. 333 от КТ и др.
 

Източник: blitz.bg