С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани

С близо 120 млн. лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани ...

......... % от декларираните приходи от реализацията на преработената продукция за 2019 г. при условие, че има 20 % спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на едно заето лице. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID-3 е до 50 хил. евро.    


Европейската комисия (ЕК) одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда“

Европейската комисия (ЕК) одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда“ ...

......... са прехвърлени спестени финансови средства от приоритетна ос „Води“ към  приоритетна ос  „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от ОПОС ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор „Води“.    


Започва изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или

Започва изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или ...

......... и извозване на зеления отпадък от домакинствата, три броя камиони за събиране на зелената маса, както и два броя мобилни шредери за раздробяване на дървесната фракция, един челен товарач и една ситова машина. Населението, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране, е над 47 хиляди жители на общината.  


ВиК Смолян получи дългосрочен заем в размер на 4,3 млн.

ВиК Смолян получи дългосрочен заем в размер на 4,3 млн. ...

......... воден проект на ВиК Смолян е пилотен за оперативната програма, след като областта успя първа да консолидира активите от водния сектор под шапката на един оператор още в началото на изтичащия сега програмен период. Заради административни процедури и провеждането на обществените поръчки реализацията на проекта се забави значително.    


Правителството прие Решение за одобряване на проект за изменение на Оперативна

Правителството прие Решение за одобряване на проект за изменение на Оперативна ...

......... „Иновации и конкурентоспособност“ като помощ за малкия бизнес у нас за малки предприятия със спад на оборота от 20%, като средствата ще са безвъзмедни. Между 3 000 и 10 000 лева ще могат да получат най-малките фирми. Над 20 хиляди фирми при максимално облекчена административна процедура и декларативен принцип.    


През миналата година са подписани 1378 договора по Програмата за

През миналата година са подписани 1378 договора по Програмата за ...

......... плащания в размер на 1 866 658 лв. През отчетния период са погасени 153 кредита и са отпуснати 144 нови на стойност 813 323 лв. През миналата година са изплатени 154 млн. лв. по 26 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 30 568 земеделски стопани.    Над 40 млн. лева европейски и национални средства по Оперативна

Над 40 млн. лева европейски и национални средства по Оперативна ...

......... възможно след промените, предложени от страна на Европейската комисия в Общия регламент за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове във връзка със специфичните мерки за мобилизиране на инвестициите в здравните системи на държавите членки и в други сектори от техните икономики в отговор на разпространението на COVID-19.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще пренасочи 40,4 млн.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще пренасочи 40,4 млн. ...

......... орган на Програмата и е в изпълнение на предложението на Европейската комисия за промяна на общия Регламент (ЕС) 1303/2013, което позволява на държавите да мобилизират допълнителни средства за справяне с кризата в рамките на техните оперативни програми. Изменението предвижда извършените разходи да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г.


Публикуван е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 2019,

Публикуван е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 2019, ...

......... субсидиите за миналата стопанска година. В краят на март 2020 г. трябва да бъдат изплатени преразпредителните плащания, между 10 и 30 април - зелените плащания. А през май и юни трябва да бъдат изплатени изравнителните окончателни плащания по СЕПП и "Плащанията за райони с природни или други специфични ограничения".  


Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отпуска още над

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отпуска още над ...

......... жилищни блокове в 28-те общински центъра. Освен увеличаване на ресурса се осигуряват повече възможности на малките 28 общини и на жителите им за кандидатстване за енергийна ефективност на жилищата им като алтернативен механизъм извън Националната програма за енергийна ефективност. Подборът е конкурентен, а срокът за кандидатстване е до 27 март.


Предвидено е Фондът за справедлив преход на Европейската комисия (ЕК)

Предвидено е Фондът за справедлив преход на Европейската комисия (ЕК) ...

......... на идеята за общоевропейско финансиране на прехода, могат да получат съответно 364 млн. евро и 307 млн. евро, ако бъдат приети заявленията им. Франция, която е силно зависима от ядрената енергия, може да получи повече от 400 милиона евро, въпреки че критериите на фонда изключват всякаква подкрепа за атомните централи.Над 270 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и

Над 270 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и ...

......... мерки за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура в съответствие с националните и европейски приоритети за повишаването й. Над 2 млн. лева ще бъдат вложени за изграждане на интелигентна транспортна система. Тези мерки ще добавят допълнителна устойчивост на резултатите, постигнати чрез финансиране на пътната инфраструктура в рамките на ОПРР 2014-2020.


От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ ...

......... от средногодишния брой на регистрираните патенти в национален мащаб. През следващата  година се очаква да бъдат отворени за кандидатстване процедури за „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“, по която бюджетът е 60 млн. евро, както и процедура, насочена към дигитализацията на МСП, с бюджет 30 млн. евро.    


Около 4 млрд. лв. е прогнозният бюджет на Оперативна програма

Около 4 млрд. лв. е прогнозният бюджет на Оперативна програма ...

......... причини не ползват организирано хранене. От мярката ще се възползват около 25 хиляди деца на година. ОП „Храни“ ще продължи да осигурява „Топъл обяд“, който достига до нуждаещите се чрез общините. Подкрепата ще бъде насочена към хората на социално подпомагане, със затруднение в самообслужването, безработни и хората с ниски доходи.


Близо 110 млн. лв. от резерва за изпълнение на проекти

Близо 110 млн. лв. от резерва за изпълнение на проекти ...

......... водене на преговори със службите на Европейската комисия до окончателното одобрение на изменението. Промените в ОПРР 2014-2020 не водят до увеличаване на общия ресурс в бюджета на програмата или промяна в размера на планираното национално финансиране. Не се нарушават регламентираните изисквания за тематична концентрация и минимални размери на разпределените средства.


Цената на билета за градски транспорт няма да бъде повишавана,

Цената на билета за градски транспорт няма да бъде повишавана, ...

......... са приключили, правят се тестове. След една седмица завършват и строителните дейности на останалите станции, така че тестовете ще продължат и там, информира кметът. Тя каза, че не изисква от директора на "Метрополитен" да се бърза, а работата да се свърши качествено, за да се гарантира сигурност на пътниците.   Градското развитие и подкрепа за регионите са основните приоритети на

Градското развитие и подкрепа за регионите са основните приоритети на ...

......... се очаква да е готов в края на март 2020 г. В периода юли-септември финализираният текст ще бъде внесен за обсъждане от Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС в страната. Тя трябва да бъде одобрена от Министерския съвет, преди да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия.


Договор за подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК на

Договор за подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК на ...

......... ВиК отрасъла с бенефициент Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обясниха от ведомството на Нено Димов. Към момента 12 консолидирани оператора изпълняват договори за изграждане на водна инфраструктура със средства по ОПОС. Това са ВиК дружествата Варна, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Кърджали, Сливен, Ямбол, Перник, Видин, Силистра, Русе и Враца.


Министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността ...

......... като ОПОС предоставя безвъзмездно 65 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца. Към момента по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ са сключени 8 договора за модернизиране на градския транспорт за общо 463 млн. лв., осигурени от ОПОС.    


Започва процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с бюджет от

Започва процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с бюджет от ...

......... стойност 151 млн. лв., а в изпълнение са 51 проекта, като размера на договорената финансова помощ по тях е около 39 млн. лв. „Активността и финансовата подкрепа, която се предоставя по ОПИК в област Пловдив е един значителен процент от общото цяло за Южен централен район“, подчерта заместник-министърът на икономиката. 


Осигурява се възможност за финансиране на проект за оборудване на

Осигурява се възможност за финансиране на проект за оборудване на ...

......... ETCS по протежение на жп отсечката София-Септември. По този начин ще се осигури висока степен на безопасност в жп отсечката. Изменението на програмата включва още преразпределение на финансовия резерв за изпълнение по приоритетите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” с оглед ефективно усвояване на ресурса и успешното изпълнение на програмата.


Ключови договори за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България бяха

Ключови договори за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България бяха ...

......... са спомогнали за реализацията на проекта, защото са създали необходимата регулаторна база. Иванов се надява до една година газовата връзка да влезе в експлоатация. Според него благодарение на тази газова връзка ще има възможност да се създаде газова борса в България. Тази връзка ще спомогне за диверсификацията на газовите доставки.


С инвестиция от 261,4 млн. лева, като Оперативна програма  „Околна

С инвестиция от 261,4 млн. лева, като Оперативна програма  „Околна ...

......... предвижда доставка на 52 нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. Проектът ще се изпълнява на територията на Столична община, като закупените електробуси ще се експлоатират от „Столичен автотранспорт" ЕАД по съществуващи автобусни линии и по новооткрити линии с довеждаща функция към системата на метрото и трамвайната мрежа.  


Завърши рехабилитацията на 17,4 км от третокласния път Враца –

Завърши рехабилитацията на 17,4 км от третокласния път Враца – ...

......... безопасността на движение до Леденика, която е една от най-посещаваните пещери у нас, до местността „Пършевица“, до с. Згориград и се подобрява пътната инфраструктура на Враца. Ремонтът на 17-километровият участък, който е връзка към магистрала „Хемус“, започна преди две години. Изпълнител на строителните работи е ДЗЗД „Пътища Северозапад 2016”.  


До средата на септември 2019 г. са обявени 50 процедури

До средата на септември 2019 г. са обявени 50 процедури ...

......... Годишното информационно събитие на ОПОС. То насочва вниманието към осъзнатата грижа за природата като дълг на всеки, който иска по-добра среда за живот и е призив за обединяване около общата кауза за почиста и по-сигурна околна среда. Последната прожекция е от 21.15 ч. тази вечер пред Национална галерия „Квадрат 500“.  


Европейските средства все пак са полезни за икономиката. Такъв извод

Европейските средства все пак са полезни за икономиката. Такъв извод ...

......... програми досега31 Спонсорирано съдържаниеКоментари (0) Напиши коментарНужен е javascript, за да пускате коментари и за да ги оценявате!ИмеКоментарМоля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар! ИзпратиНапиши коментарНужен е javascript, за да пускате коментари и за да ги оценявате!Напиши коментар Още от България Как се отразяват парите от ЕС върху българ</p></a></div>
</article>
				</div>
<hr />

<div class=

Земеделски дружества в България, получавали в миналото средства от ЕС

Земеделски дружества в България, получавали в миналото средства от ЕС ...

......... основаването на "фалшиви дружества" за извършването на фиктивна дейност, като на тази основа са отправяни искания за европейско финансиране. В ЕС са били установени измами в областта на земеделието и пране на пари от тези дейности предз държави извън Общността. По международни схеми е постигано избягване на данъчни задължения, отбелязва ОЛАФ. 


С началото на новата учебна година ще се възобнови схемата

С началото на новата учебна година ще се възобнови схемата ...

......... среда фактори, както и според тяхната сезонност, разнообразие и наличност. Схемата на ЕС за хранене в училищата има за цел да насърчава здравословния и балансиран режим на хранене чрез предлагането на плодове, зеленчуци и млечни продукти, както и чрез образователни програми в областта на селското стопанство и доброто хранене.  


Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори ...

......... и реконструкция на над 100 км ВиК мрежа и довеждащи водопроводи. За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система. Общият размер на инвестицията е близо 79,4 млн. лева, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 59,4 млн. лв.


Над 55 млн. лв. са предвидени за предоставянето на нови

Над 55 млн. лв. са предвидени за предоставянето на нови ...

......... че през 2010 г. в 137 институции са били настанени повече от 7 500 деца. От тогава до сега са закрити 114 домове и от тях са изведени над 7 000 деца. Към края на полугодието на 2019 г. съществуващите институции са 23, с малко над 500 деца в тях.  


Орлин Алексиев е председател на Съвета за управление на Специализирания

Орлин Алексиев е председател на Съвета за управление на Специализирания ...

......... отпуснати съответно 740 000 лева за осигуряване на материално-техническо оборудване за дейността на звено „Общинска полиция“ и за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция; 320 000 лева за ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1908“, кв. Сеславци, район Кремиковци; 240 000 лева за ремонти по сградния фонд на „Столичен електротранспорт“ ЕАД.   


Прекратяването на прякото финансиране от Европейската комисия на Дунавската стратегия

Прекратяването на прякото финансиране от Европейската комисия на Дунавската стратегия ...

......... евро в областта на водния транспорт, инфраструктурата, енергетиката, образованието и иновациите, които са определени като стратегически и са подкрепени от Стратегията на ЕС за Дунавския регион. България участва в осем от тях.Какви са прогнозите за развитието на Дунавския регион ще разберете, ако гледате видео материала.гледано: 58   Още видео0 гласа


Фондовете за градско развитие са одобрили 10 проекта на обща

Фондовете за градско развитие са одобрили 10 проекта на обща ...

......... ще се насърчат публично-частните партньорства с цел повишаване на качеството на живот на хората и стимулиране на икономическата активност. Само с общи усилия можем да постигнем добри резултати и да допринесем за по-доброто бъдеще на българските градове и райони, като намалим различията и спрем обезлюдяването, каза Петя Аврамова в заключение.


Община Пловдив започна строителството на компостираща инсталация за зелени и

Община Пловдив започна строителството на компостираща инсталация за зелени и ...

......... от оперативната програма „Околна среда“. Националното съфинансиране е малко под 1 млн. лева, а съфинансирането от община Пловдив е почти 3 млн. лева. Изпълнението на проекта се очаква да приключи през 2020 г. Целта на местната администрация е да намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци до 109 кг/жител.


Европейската комисия (ЕК) ще предостави 120 млн. евро на пчеларския

Европейската комисия (ЕК) ще предостави 120 млн. евро на пчеларския ...

......... имало 17,5 милиона кошери, а пчеларите са били над 600 хил. души. ЕС е вторият най-голям производител на мед в света. Пчелните семейства са от съществено значение за селското стопанство и околната среда, като осигуряват репродукцията на растенията чрез опрашване. Пчеларството е изключително важен отрасъл за развитието на селските райони.


Нови 7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион

Нови 7 млн. евро ще бъдат инвестирани в граничния регион ...

......... по четири от обявените покани са подписани 52 договора за субсидия на стойност 96,8 млн.евро. Проектите са в процес на изпълнение и трябва да приключат до края на 2022 г. За набиране на предложения все още е отворена петата покана. Срокът по нея беше удължен до 15 юли 2019 г.


Европейският съюз (ЕС) се доказа като уникален инструмент за социално

Европейският съюз (ЕС) се доказа като уникален инструмент за социално ...

......... подчерта, че България очаква положително решение за членство в еврозоната и в Шенгенското пространство. На работния обяд той коментира, че само една обединена и силна Европа може да гарантира мира и справедливостта. Премиерът акцентира, че България ще продължи да подкрепя шестте държави от Западните Балкани по пътя им към ЕС.


Парламентът прие на първо четене промени в Закона за дейностите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за дейностите ...

......... са определени за органи, които ще оказват практическо съдействие и помощ на получателите на стоки и услуги. Всички засегнати лица, които са обект на дискриминация, ще имат право на съдебна защита. Припомняме, че в края на 2018 г. влезе в сила европейска директива срещу ограниченията за онлайн пазаруване в ЕС.


Европейският съюз (ЕС) в никакъв случай не е на ръба

Европейският съюз (ЕС) в никакъв случай не е на ръба ...

......... повече, а разходите ни за отбрана са по-малко”, коментира от своя страна икономистът д-р Красен Станчев. Дни преди европейските избори Филип Димитров – бивш министър-председател на България в периода 1991-1992 г. и настоящ конституционен съдия, подчерта, че “интензивният порив към съвършенството на ЕС” би могъл да има крайно негативни последици.


Европейската сметна палата започна проверка на еврофинансирането за мрежата от

Европейската сметна палата започна проверка на еврофинансирането за мрежата от ...

......... насочено към приоритета за завършване на основната мрежа. Ще бъдат извършени проверки в България, Чешката република, Полша и Испания. Очаква се одитният доклад да бъде публикуван в началото на 2020 г. Деветте транспортни коридора са: Атлантически, Балтийско-адриатически, Средиземноморски, Северно море-–Балтийско море, Северно море-Средиземно море, Изток-Източно Средиземноморие, Рейнско-алпийски, Рейнско-Дунавски, Скандинавскосредиземноморски.  


Къщите за гости са замислени като начин да бъдат задържани

Къщите за гости са замислени като начин да бъдат задържани ...

......... Те трябва да развиват рекламата на районите и да следят за приходите, а вътрешното министерството – за нощувките, отбеляза гостът. "Една част от тези 750 къщи за гости, изградени с европари в периода 2007-2013 г., вероятно наистина работят. Но според мен голяма част не са в туристически оборот", заяви Попйорданов.


Започна реконструкцията на гаров комплекс Подуяне. Гарата е построена през

Започна реконструкцията на гаров комплекс Подуяне. Гарата е построена през ...

......... жп линията София-Пловдив, която е най-натоварената в страната. За 2017 г. пристигащите и заминаващи пътници направлението са 1,4 млн. Реконструкцията се финансира от оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.  Договорът на стойност 2,9 млн. лева без ДДС за строителните дейности беше подписан на 25 април с „Инфраструктурно строителство“ АД. 


За периода 2011 г. – 2016 г. До прокуратурата са

За периода 2011 г. – 2016 г. До прокуратурата са ...

......... може да контролира изпълнението на тези мерки по законосъобразен начин, което нашата държава не прави. Второ – трябва да се проследи механизмът и каква е ползата от тези програми”, заяви пред NOVA Юлиана Николова от портал „Европа”. „Всички ние ще платим от бюджета с данъците си за виновните”, заяви тя.


Прокуратурата започна проверки в 746 къщи за гости, построени с

Прокуратурата започна проверки в 746 къщи за гости, построени с ...

......... и в експлоатацията на тези къщи. Прокуратурата след проверката не може да повдигне обвинение на тези хора, които към настоящия момент не използват къщите (за обществено ползване), защото не са извършили някакво престъпление. Престъпление ще бъде, ако не са спазили процедурата и са взели неправомерно субсидията", коментира още Дикме.  


Прокуратурата ще провери в следващите два месеца 746 къщи за

Прокуратурата ще провери в следващите два месеца 746 къщи за ...

......... за цел и да следи за нарушения при изразходване на публични средства. Ако веднъж обаче е завършена една проверка и е постановен акт от проверяващ орган, ще бъде недопустимо да бъде извършена нова проверка със същия предмет и обхват. Ганева попита дали така не се затваря възможността за нови проверки.


Консенсус за нов председател на Европейската комисия (ЕК) може да

Консенсус за нов председател на Европейската комисия (ЕК) може да ...

......... не напусне ЕС, ако наистина го напусне. В този случаи депутатите в ЕП ще бъдат 751, а в момента, в който Кралството излезе, броят им ще намалее до 701, като някои държави ще получат допълнителни места“. България ще има 17 представители и в този мандат на ЕП, подчерта Стойчев.  


Главният прокурор Сотир Цацаров възложи на националната полиция проверка на

Главният прокурор Сотир Цацаров възложи на националната полиция проверка на ...

......... е разпоредил на полицията и извършване на проверка на всички проекти, по които са подпомагани разходи, свързани със закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността на бенефициентите. Екип от прокурори ще поеме ръководството и подпомагането на проверките, които трябва да приключат за два месеца.  


Всичките 14 ВиК дружества в страната, поканени да кандидатстват по

Всичките 14 ВиК дружества в страната, поканени да кандидатстват по ...

......... включваща над 90 хил. км ВиК мрежа в страната в момента, над 5430 резервоара, 3370 помпени станции за питейни води, 67 пречиствателни станции за питейни води и още 97 за отпадъчни. Тази стратегическа инфраструктура трябва да се развива, модернизира и поддържа непрекъснато, за което са необходими огромни инвестиции, напомня Министерството.


Агроминистерството прави проверки, но разчита и гражданите да сигнализират за

Агроминистерството прави проверки, но разчита и гражданите да сигнализират за ...

......... Биопродукти отново поиска оставката на министъра заради хаоса в биоземеделието. Порожанов отговори, че секторът плодове и зеленчуци получава между 5 и 8 вида субсидии в различни схеми, а контролът върху биопроизводството е затегнат от 2017 г. насам. При плодовете плащанията варират между 250 и 420 лева на декар, каза министърът.


Планът „Юнкер“ беше доста амбициозно начинание, което, в крайна сметка,

Планът „Юнкер“ беше доста амбициозно начинание, което, в крайна сметка, ...

......... основно за малкия и среден европейски бизнес, тъй като компаниите от Европа не могат да навлязат толкова лесно в Китай, както компаниите на азиатската страна в европейските държави. „Трябва да имаме предвид и че не всички китайски начинания имат положителен край , виждаме неуспешни примери в страните от Западните Балкани“.


ГЕРБ и БСП може да вкарат равен брой депутати в

ГЕРБ и БСП може да вкарат равен брой депутати в ...

......... гласуване в ЕС28 751-те места в следващия ЕП ще бъдат разпределени така: Нито една от анкетите, използвани за пресмятането на прогнозираните места, не е била поръчвана от ЕП, се уточнява в съобщението. Това са публично достъпни проучвания на общественото мнение, публикувани от ясно идентифицирани национални институти в отделните държави членки.


„Водоснабдяване и канализация“ Бургас подаде водния проект на стойност 420

„Водоснабдяване и канализация“ Бургас подаде водния проект на стойност 420 ...

......... края на май ще бъде издадено разрешението за строеж за обхода на Поморие, който е последният етап от проекта за разширение на пътя Бургас – Слънчев бряг. Тази година ще стартира процедурата за инженеринг, за да се осигури връзка чрез северен обход на Бургас от магистрала „Тракия“ до Слънчев бряг.


Започна рехабилитацията на 32,5 км от второкласния път Дупница -

Започна рехабилитацията на 32,5 км от второкласния път Дупница - ...

......... ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Договорът им е за 15,4 млн. лв. с ДДС. Строителният надзор е възложен на обединение „Надзор Региони“ с участници „Строл-1000“ АД и „Трафик Холдинг“ ЕООД. Стойността на договора им е 296 хил. лв. с ДДС. Авторският надзор и по двата лота е от „Илия Бурда“ ЕООД.


Електронен бизнес наръчник за малки и средни предприятия публикува икономическото

Електронен бизнес наръчник за малки и средни предприятия публикува икономическото ...

......... развойна дейност, промяна в структурата на бизнеса или прекратяване на дейността. Наръчникът съдържа множество препратки към други институции, програми и образци на документи. Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия. Той е изпълнен от ПрайсуотърхаусКупърс заедно със Службата за подкрепа на структурните реформи.     


Анаеробна инсталация за преработка на отпадъци ще бъде изградена за

Анаеробна инсталация за преработка на отпадъци ще бъде изградена за ...

......... за зелени отпадъци. Съоръженията ще обслужват 53 хил. жители. В резултат депонираните битови отпадъци ще намалеят с над 60%. Зелените отпадъци ще се превръщат в компост. Проектът е на стойност близо 9,7 млн. лв., от които ОПОС осигурява 7 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 35 месеца.  


Горна Оряховица и Хасково ще обновят програмите си срещу мръсния

Горна Оряховица и Хасково ще обновят програмите си срещу мръсния ...

......... да бъдат намалени фините прахови частици (ФПЧ). Общият размер на инвестицията по двата проекта е 361 хил. лв., осигурени изцяло от програмата. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца. Припомняме, че заради системното замърсяване на въздуха в големите градове в България с ФПЧ Еврокомисията започна наказателна процедура срещу страната.


За да започне налагането на глоби за двоен стандарт при

За да започне налагането на глоби за двоен стандарт при ...

......... транспонирането на директивите в българското законодателство, каза Порожанов. „Българските производители също много стриктно ще трябва да си гледат рецептурата и написаното на етикета“, напомни министърът. Той уточни, че тези директиви не се отнасят само за храните, а засягат всякакви продукти, затова към промяната има отношение и Министерството на икономиката.  


Столичната община ще получи 44,3 млн. лв. от оперативна програма

Столичната община ще получи 44,3 млн. лв. от оперативна програма ...

......... алтернативно отопление. Проектът е част от Програмата за качество на атмосферния въздух 2015-2020 на Столичната община. Средствата са осигурени изцяло от ОПОС. Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца. Припомняме, че заради системното замърсяване на въздуха в големите български градове Европейската комисия (ЕК) започна наказателна процедура срещу България.  


Вече е подаден проектът, с който ВиК – Сливен кандидатства

Вече е подаден проектът, с който ВиК – Сливен кандидатства ...

......... – Нова Загора и 13 км от пътя Биково - Кермен. Регионалният министър съобщи още, че подкрепя идеята за четирилентов път между Ямбол и Сливен с обособяване на икономическа зона около разширеното трасе. АПИ ще възложи предпроектното проучване за уширение на пътя като първа стъпка от реализацията на проекта.  


Осми хранителен продукт от България беше включен от Европейската комисия

Осми хранителен продукт от България беше включен от Европейската комисия ...

......... и комисарят по цифровата икономика Мария Габриел ще връчат официално в Брюксел сертификата за вписването на Манол Тодоров, председател на пчеларско сдружение „Странджански манов мед“ и Елка Божилова, представител на агроминистерството. Странджанският манов мед ще се присъедини към повече от 1445 други продукти, които вече са защитени в базата данни.


От днес Агенцията по заетостта започва нов разширен прием на

От днес Агенцията по заетостта започва нов разширен прием на ...

......... между тях и обучителната институция. Заетите лица могат да подават заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната. Срокът за прием на заявления е от днес до изчерпване на финансовия ресурс.


България ще подпомогне финансово девет страни от Западните Балкани и

България ще подпомогне финансово девет страни от Западните Балкани и ...

......... овластяване, защита правата на жените. Повече от 90 хил. лева са предвидени за два проекта в Грузия, които целят да повишат вниманието към защита правата на децата и развитието на гражданското общество. Средствата са от бюджета на МВнР за 2019 г., предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.


Депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за управление

Депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за управление ...

......... изпълнител или партньор Висшия съдебен съвет, предаде БТА. Това ще става при условие, че се спазват правилата за избягване на двойно финансиране и за допустимост на разходите. Проектите следва да са свързани с изпълнението на Актуализираната стратегия за съдебната реформа и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие.


Община Луковит е една от отличниците по усвояване на европейски

Община Луковит е една от отличниците по усвояване на европейски ...

......... селските райони има изключително голям ефект за нас в новия програмен период. Тя не е просто глътка въздух, а единствената възможност за малките общини като Луковит да получат по-голямо финансиране. От постиженията й се ползва не само населението, но и бизнесът в селските райони“, категоричен е Иван Грънчаров.

Преди дни Министерството на икономиката и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ)

Преди дни Министерството на икономиката и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ...

......... на стартъп средата в България, Румъния, Западните Балкани и Гърция. Новият инструмент ще надгради съществуващите възможности за инвестиции в млади компании“, заяви той в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. Нови възможности се откриват пред компаниите, които имат разработени иновативни продукти и услуги и са готови за глобална експанзия.


гледано: 30   Още видео0 гласа Новата европейска програма „Хоризонт

гледано: 30   Още видео0 гласа Новата европейска програма „Хоризонт ...

......... постижения, постигнати от „Хоризонт 2020“. Целта е този научен капитал да бъде достъпен за последващи научни изследвания и за подкрепа на научната база на стартиращи компании. Търси се и един колаборативен модел, който ще бъде постигнат с безпрецедентния бюджет от 100 млрд. евро за периода 2021 - 2027 г“.  


Подписани са договорите за строителен надзор при проектирането и строителството

Подписани са договорите за строителен надзор при проектирането и строителството ...

......... „Пътконсулт 2000 - Консулт 64“, в което са: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Консулт 64“ ООД. Техният договор е за 558 хил. лв. с ДДС. Този участък е с дължина 1,4 км и включва още изграждането на селскостопански подлез, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения, изграждане и реконструкция на инженерни мрежи.


Първият проект по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за инвестиционни

Първият проект по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за инвестиционни ...

......... осигурени от ОПОС. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца. Припомняме, че отоплението на дърва и въглища, наред с транспорта, е сред основните причини за замърсяването на въздуха в големите български градове с фини прахови частици, най-вече през зимата. По тази причина Европейската комисия предприе наказателна процедура срещу България. 


Необходимият бюджет за всички стратегически железопътни проекти у нас след

Необходимият бюджет за всички стратегически железопътни проекти у нас след ...

......... – Ботевград“. Планираният бюджет за тези четири проекта е 3,605 млрд. лева, като тук не е включено завършването на магистралите „Струма“ и „Хемус“, които са в процес на изпълнение. На срещата бяха обсъдени и текущите концесионни процедури, на които Министерството е възложител, както и предстоящото въвеждане на ТОЛ-системата за камионите.


Петата Национална програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. предвижда

Петата Национална програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. предвижда ...

......... хронично отравяне на пчелните семейства, което е честа предпоставка за отслабване на имунитета им. По четири от новите дейности, както и темата, свързана с мониторинг на остатъците от пестициди в пчели, допустими кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.